Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze website verwerken wij mogelijk persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens verwerken. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang we je gegevens bewaren en wie toegang heeft tot je data.

Persoonsgegevens  

Wij verwerken persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt. Wij verwerken:

Contactgegevens: wanneer je het contactformulier op de website invult verwerken wij de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres en de inhoud van het bericht. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om je bericht te beantwoorden.

Gebruiksgegevens: door onze website te bezoeken verwerken wij gegevens over hoe jij op onze website terecht bent gekomen, welke delen van de website je hebt bezocht, de datum en duur van je bezoek, jouw geanonimiseerde IP-adres, informatie over het apparaat waarop jij onze website bezocht etc.

Cookies: door gebruik te maken van onze website worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door site naar apparaten worden overgebracht) voor archivering doeleinden en om de functionaliteit van onze website en diensten te verbeteren.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat jij deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelen wij persoonsgegevens als jij onze website bezoekt en onze contactpagina invult.

Verwerkingsdoeleinden 

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

het faciliteren en bieden van toegang tot, het leveren van en in gebruik kunnen nemen van de door ons aangeboden diensten;

om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht en hoe er door bezoekers op de website wordt genavigeerd;

de continuïteit en goede werking van producten en diensten, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning;

het verbeteren van onze dienstverlening;

het kunnen informeren over relevante producten en diensten;

om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor ons gelden.

Verwerkingsgronden 

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden:

  1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  2. de uitvoering van een overeenkomst;
  3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;
  4. een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen persoonsgegevens 

Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens ons en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zullen wij je hierover informeren.

Verantwoordelijkheid andere webpagina’s 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Om te weten welke partijen aan onze website zijn verbonden, verwijzen wij je door naar onze cookieverklaring.

Persoonsgegevens minderjarigen 

Wij verwerken geen persoonsgegevens van kinderen op onze websites en/of applicaties, voor zover bekend is dat dit informatie over minderjarigen bevat.

Rechten betrokkene

Je kunt ons verzoeken om:

je persoonsgegevens te verwijderen;

de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;

bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens;

een kopie van je persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;

de toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken;

bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, dan kan deze toestemming te allen tijde weer worden ingetrokken.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen.

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kunnen we je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen.

Bescherming persoonsgegevens 

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan indien nodig melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij je.

Huidige privacyverklaring 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in ons privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je een vraag? 

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder, dus je kunt altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: info@gezondverstandig.be

Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Woordbrigade. Deze Disclaimer is van toepassing op onze dienst en website. Door gebruik te maken van onze website en de daarop gepubliceerde informatie en functionaliteiten verklaar jij je akkoord met de voorwaarden uit deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Toch kunnen we geen garanties geven over de correctheid van de getoonde informatie en tips. Er kunnen geen rechten aan de gegevens op onze website worden ontleend.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan ons via e-mail of de website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Elke actie die je onderneemt op basis van onze informatie en/of tips is voor eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij ons.

Affiliate links  

Op onze website maken wij gebruik van affiliate links. Door affiliate links op onze website te plaatsen ontvangen wij (meestal) een commissie over de producten die jij via onze website bij een andere aanbieder koopt. Deze commissie (kleine vergoeding) ontvangen wij voor het doorsturen van onze bezoekers. Dit kost jou echter niets extra’s.

Om affiliate diensten op onze website aan te kunnen bieden, maken wij gebruik van cookies.

Wijzigen 

We kunnen deze disclaimer van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.