Hoe proper is de bodem in Vlaamse volks- en samen-tuinen?

Volks- en samentuinen zijn erg populair in Vlaanderen. Het gaat vaak om braakliggende gronden, bijvoorbeeld aan de rand van spoorwegen. Mensen kweken er lokale en gezonde groenten. Door het rijke industriële verleden van Vlaanderen en onze dichtbevolkte omgeving kan de bodem van zulke tuinen echter verontreinigd zijn, en dat kan een risico inhouden voor de gezondheid. De OVAM voerde daarom een studie uit die zich specifiek richtte op de aanpak van bodemverontreiniging in volks- en samentuinen.

Tuinen in kaart gebracht

In een eerste stap inventariseerden we de volks- en samentuinen in Vlaanderen en bekeken we de voornaamste kenmerken die een invloed hebben op de bodemkwaliteit: waar liggen de tuinen? Zijn er bronnen van verontreiniging in de buurt? Hoe worden de tuinen beheerd? Tuiniers gaven via een bevraging aan hoe ze in hun volkstuin werken en wat hun voornaamste vragen over bodem en bodemverontreiniging zijn. Ze gaven ook aan waar ze advies over mogelijke bodemverontreiniging inwinnen en welke informatie ze soms missen.”

Meeste bodems gezond

“Uit alle volks- en samentuinen kozen we vervolgens twintig zo divers mogelijke tuinen uit om te onderzoeken: er werden bodemstalen genomen en op die stalen werden analyses uitgevoerd. De resultaten waren grotendeels positief wat betreft verontreiniging met klassieke stoffen, zoals zware metalen of paks (polycyclische aromatische koolwaterstoffen): slechts in één volkstuin werden verhoogde concentraties aangetroffen, vermoedelijk te wijten aan een naastgelegen beek die geregeld overstroomt. Voor deze volkstuin stelden we een uitgebreid advies op om toch gezonde gewassen te kunnen telen.”

Aandacht voor waterkwaliteit

“Nog een opmerkelijk resultaat: in de bodem van de tuinen troffen we hoge gehaltes aan bepaalde nutriënten, zoals koolstof, stikstof en fosfor aan. Vooral de hoge fosforgehalten en de hoge nitraatgehalten springen in het oog. Die vormen een gevaar voor uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater, waar ze eutrofiëring veroorzaken. Eutrofiëring of voedselverrijking leidt tot een afname van de waterkwaliteit. De uitspoeling van fosfor en nitraat vormt dus een belasting voor het ecosysteem. Veel tuiniers werken met organische meststoffen, zoals compost, en zijn zich niet (voldoende) bewust van de mogelijke gevolgen van het toedienen van grote hoeveelheden van die meststoffen.”

Spread the word, please. Thank you!

Interessant? Delen mag! :-)